1. Personuppgifter

Genom att samtycka till vår förfrågan angående GDPR samtycker du till att Ozone Tech Systems OTS AB (”Ozonetech”/”vi”) kan spara ditt namn, telefonnummer, e-postadress, postadress samt annan information (nedan kallade ”Personuppgifter”) som du tillhandahåller Ozonetech.

Ozonetech använder dina Personuppgifter för att skicka ut information och genomföra undersökningar samt göra utskick om våra tjänster (”Tjänster”) och produkter (”Produkter”). När du har slutfört en undersökning kan din input och dina Personuppgifter användas av Ozonetech för att kontakta dig i syfte att förbättra din upplevelse av våra Tjänster och Produkter samt kontakta dig i din roll som kund/potentiell kund/leverantör/partner till oss. Dina Personuppgifter kan även användas för att skapa statistik och rapporter om våra Tjänster och Produkter, samt om besökare på vår hemsida.

Ozonetech kommer inte att lagra, överföra eller på något annat sätt behandla dina Personuppgifter utöver de specifika ändamål som anges ovan.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppnå ovannämnda ändamål och från och med den 25 maj 2018 också nödvändig på grund av artikel 6 1.a i den allmänna Dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”). Dina Personuppgifter kan även behandlas där Ozonetech rimligen anser att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse (från och med den 25 maj 2018 enligt artikel 6 1.c GDPR).

En förutsättning för att fortsätta få information om vårt företag samt våra Produkter och Tjänster är att du tillhandahåller oss dina Personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter utan att det påverkar lagenligheten av vår behandling, som baseras på ditt samtycke, innan det återkallas.

 

2. Lagring och överföring av Personuppgifterna

Din Personuppgifter lagras på servrar placerade i EU.

Du godkänner att dina Personuppgifter överförs över nationsgränser. Om du är EU-medborgare kommer dina Personuppgifter att lagras inom EU, eftersom dina personuppgifter kommer att lagras på servrar i EU och kommer att behandlas i EU. Om du är medborgare utanför EU, tillåter du härmed att dina Personuppgifter överförs över EU-gränser till och från ditt land för de ovan nämnda ändamålen.

3.Personuppgiftsansvarig och mottagare av Personuppgifter

Ozone Tech Systems OTS AB, Elektravägen 53, 12630 Hägersten, Sverige är Personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för säkerheten. Ozone Tech Systems OTS AB kan dela dina Personuppgifter med andra företag i Ozonetech-koncernen för de specifika ändamål som anges ovan.

Andra behöriga tredje parter kan behöva komma åt eller lagra Personuppgifter om nationell lagstiftning kräver det. Ozonetech begränsar behörig tredje parters tillgång och användning av Personuppgifter.

4. Lagringsperiod

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som nödvändigt för de ovan nämnda ändamålen. Om en rättslig eller disciplinär åtgärd inleds kan Personuppgifterna lagras till slutet av en sådan åtgärd, inklusive eventuella uppsägningsperioder, och kommer därefter att raderas eller arkiveras.

Dina Personuppgifter kommer inte att förvaras i ett format som gör att du kan identifieras längre än vad Ozonetech anser vara nödvändigt för att uppnå de ändamål som de samlades in eller behandlas för eller enligt vad som fastställs i tillämplig lag gällande personuppgiftslagring.

5.Tillgång till dina Personuppgifter / Ytterligare rättigheter

 

Enligt tillämplig lag har du bland annat rätt: (i) att kontrollera om och vilken typ av Personuppgifter Ozonetech har om dig och att få tillgång till eller begära kopior av sådana Personuppgifter, och (ii) att begära rättelse, tillägg eller radering av Personuppgifter om dig som är felaktigt eller bristfälligt behandlade i enlighet med tillämplig lag, och (iii) att begära att Ozonetech begränsar insamling, behandling eller användning av dina Personuppgifter, och (iv) att under vissa omständigheter och av legitima skäl invända mot behandlingen av dina Personuppgifter, och (v) att begära dataportabilitet.

 

Om du har frågor kopplade till Integritetspolicyn, om du erfar att det skett ett brott mot densamma, om du vill veta mer eller vill nyttja en eller flera av ovanstående rättigheter, är du välkommen att kontakta Ozonetech genom att skicka ett mejl till data@ozonetech.com.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen angående behandlingen av dina Personuppgifter.